Trang chủ / Dịch vụ khác / Doanh nghiệp / Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương thức mua

Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương thức mua

Kế toán hợp nhất kinh doanh là việc những đơn vị kế toán mới ghi nhận kịp thời, chính xác, giá phí hợp nhất kinh doanh của các thương vụ hợp nhất. phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh được nghiên cứu trên cách nhìn chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh qua các thời kỳ. Các thương vụ hợp nhất kinh doanh có đặc điểm khác nhau, vì vậy dựa trên đặc điểm hợp nhất mà các đơn vị kế toán có thể lựa chọn phương thức kế toán hợp nhất kinh doanh (gồm cách thức gộp chung hoặc phương pháp mua).

Xem thêm: Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn Cong ty dich vu ke toan tai quan phu nhuan vui lòng liên hệ tại đây.

Bài viết tập trung làm rõ phương thức nghiên cứu hợp nhất kinh doanh theo cách thức mua. cách thức mua dựa vào giả định rằng, sự hợp nhất doanh nghiệp là một sự giao dịch mà trong đó tài sản được chuyển nhượng bàn giao, nợ phải trả phát sinh; hoặc vốn được phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát tài sản thuần và hoạt động vui chơi của doanh nghiệp khác

Lưu bản nháp tự động

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Các bước cụ thể chi tiết của kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua

Khẳng định bên mua

“Đối với mỗi vụ hợp nhất kinh doanh, 1 trong bên hợp nhất sẽ được xác định là bên mua”. Bên mua là bên nắm quyền kiểm soát của bên bị mua. Quyền kiểm soát được xem là hiện hữu, khi công ty mẹ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công ty con nhiều, có trên 50% quyền biểu quyết trong một công ty khác; ngoại trừ 1 số ít trường hợp đặc biệt như:

– Quyền của công ty mẹ nắm giữ nhiều hơn 50% quyền biểu quyết dựa vào thỏa thuận với các nhà đầu tư khác.

– Quyền chỉ định hoặc miễn nhiệm phần lớn các thành viên, quyền bỏ đa số các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc các cấp quản lý tương đương trong công ty con.

Xác định ngày mua

Bên mua cần thiết phải xác minh ngày mua, cụ thể là ngày bên mua nắm rõ quyền kiểm soát và điều hành của bên bị mua. Thông thường, ngày bên mua nắm quyền điều hành và kiểm soát của bên bị mua là ngày có giá trị pháp lý. Bởi vì, bên mua đã thanh toán để có được các tài sản có thể xác minh được và các khoản nợ phải trả mà bên bị mua gánh chịu.

Ghi nhận và khẳng định giá phí hợp nhất kinh doanh theo cách thức mua

– Nguyên tắc ghi nhận: Tại thời điểm mua, bên mua phải ghi nhận các tài sản mua rất có khả năng khẳng định được, “nợ phải trả” phải gánh chịu và lợi ích của các cổ đông thiểu số trong bên bị mua và ghi nhận tách biệt với lợi thế dịch vụ thương mại.

– Điều kiện ghi nhận: Việc xác minh các tài sản mua rất có thể xác định được và các khoản “nợ phải trả” phải gánh chịu căn cứ theo định nghĩa, điều kiện ghi nhận tài sản cũng như nợ phải trả được quy định trong lập và trình bày báo cáo tài chính tại ngày mua.

– Nguyên nhân đánh giá: Bên mua rất cần phải khẳng định giá trị của các tài sản mua rất có thể xác định được và các khoản “nợ phải trả” phải gánh chịu tại ngày mua theo giá trị phải chăng của chúng.

Lợi thế thương mại và phân bổ lợi thế Thương mại dịch vụ

– Phương pháp xác định: lợi thế dịch vụ thương mại được khẳng định là chênh lệch vượt trội của giá trị phải chăng tại ngày mua của các khoản giao dịch; giá trị khoản lợi ích của các cổ đông thiểu số trong bên bị mua và giá trị hợp lý và phải chăng tại ngày mua của khoản lợi ích trong bên bị mua mà bên mua đã có được trước đó (Hợp nhất kinh doanh nhiều giai đoạn), với giá trị thuần tại ngày mua của các tài sản rất có thể xác định được và “nợ phải trả” phải gánh chịu.

Mặc dù trường hợp thương vụ hợp nhất kinh doanh không dẫn đến hình thành quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc dẫn đến quan hệ mẹ – con, thì phần nào tác động ảnh hưởng đến việc xác minh lợi thế thương mại như trên. mặc dù, với quan điểm ưu thế thương mại chỉ xác định tương xứng với phần lợi ích của công ty mẹ (công ty mẹ là đơn vị mua, cổ đông thiểu số không phải là đơn vị mua), không nhất thiết phải xác định lợi thế thương mại khớp ứng với lợi ích của cổ đông thiểu số. Công thức xác định như sau:

 

Ngược lại, có quan điểm lại cho rằng, cả cổ đông thiểu số và công ty mẹ đều là những chủ sở hữu của công ty con, do vậy công ty mẹ được phân bổ lợi thế dịch vụ thương mại, lợi ích của cổ đông thiểu số theo đó cũng phải được phân bổ như lợi thế thương mại. Công thức xác định như sau:

 

 

 

– Ghi nhận và phân bổ lợi thế dịch vụ thương mại: lợi thế thương mại được trình bày như một khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán, bởi lợi thế thương mại là 1 trong khoản đem về lợi ích kinh tế về sau cho doanh nghiệp, cho dù khoản mục này không được tách rời riêng biệt. Sau khi được ghi nhận như một khoản mục tài sản, ưu thế thương mại rất có thể được phân bổ dần, tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Thu nhập do mua theo giá thỏa thuận

Trong 1 số trường hợp, bên mua sẽ có một khoản thu nhập mua theo giá thỏa thuận, khi giá trị lợi thế thương mại âm. Nghĩa là, bên mua sẽ ghi nhận khoản thu nhập này vào báo cáo công dụng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi ghi nhận bên mua cần đánh giá lại quá trình xác minh và ghi nhận thêm các tài sản mua hoặc nợ phải trả chưa được xem xét.

Lợi ích của các cổ đông thiểu số trong bên bị mua (nếu có)

Lợi ích của cổ đông thiểu số là một phần giá trị tài sản thuần tính theo giá trị hợp lý và phải chăng của công ty con; được xác minh khớp ứng cho các phần lợi ích không phải sở hữu của công ty mẹ. Có nhiều cách nhìn khác nhau khi xác minh lợi ích của cổ đông thiểu số, mỗi cách nhìn đều dựa trên những căn cứ khác nhau:

– quan điểm thứ nhất: Lợi ích của cổ đông thiểu số được xác minh căn cứ vào vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá trị ghi sổ và tỷ lệ lợi ích kinh tế của cổ đông thiểu số:

– Quan điểm thứ hai: Lợi ích của cổ đông thiểu số được khẳng định căn cứ vào giá trị hợp lý của vốn chủ sở hữu và tỷ lệ lợi ích kinh tế của cổ đông thiểu số:

 

Các chi phí phát sinh trong quá trình hợp nhất kinh doanh

– Các quyền được mua lại: Quyền được mua lại sẽ được ghi nhận là tài sản vô hình và được khấu hao theo thời khắc còn lại của hợp đồng đã ký kết trước đó. Nếu quyền này được bán cho một bên thứ ba, bên mua phải ghi nhận khoản lãi/lỗ trên báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh, đó là chênh lệch giữa khoản tiền thu được với giá trị còn lại của tài sản vô hình.

– Nợ tiềm tàng: Sau thời gian ghi nhận ban đầu và đến khi khoản nợ tiềm tàng được giao dịch, xóa bỏ hoặc hết hạn, bên mua rất cần phải đo lường giá trị của nợ tiềm tàng trong hợp nhất kinh doanh theo giá trị cao hơn.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập khi quyền kiểm soát được thiết lập. Tùy theo hình thức hợp nhất kinh doanh của mỗi thương vụ hợp nhất kinh doanh phát sinh, báo cáo tài chính được lập sẽ khác biệt. giờ đây có hai phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, đó là hợp nhất tổng thể và hợp nhất theo tỷ lệ. Tuy nhiên, dù sử dụng cách thức nào, thì khi trình bày và công bố thông tin trên báo cáo tài chính sau hợp nhất kinh doanh, bên mua cũng phải ra mắt đầy đủ các thông tin hữu ích theo quy định của điều khoản và chế độ kế toán hiện hành.

About thuhong

Check Also

Lưu bản nháp tự động

Những vấn đề cần xem xét trong tái cấu tạo doanh nghiệp

Bất cứ doanh nghiệp nào khi trải qua giai đoạn khởi nghiệp và mong muốn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *